GDPR

Zásady ochrany osobných údajov spracúvaných spoločnosťou VIENALA s.r.o.

 

VIENALA s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 36569321, zapísaná v OR Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13810/V

 

 

Osobné údaje

 

Spracúvame iba dobrovoľne poskytnuté osobné údaje a to v nevyhnutnom rozsahu na vybavenie prijatej objednávky a plnenie si všetkých zákonných a zmluvných povinností s tým súvisiacich; spracúvame osobné údaje v rozsahu:

• titul, meno a priezvisko

• e-mailová adresa

• telefónne číslo

• adresa

 

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:

• uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tlačovín, vydanie účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie

• informovanie o zmenách v súvislosti s našimi službami

• komunikovanie v obchodnom styku

 

 

Čo nerobíme

 

• osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektami s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov

• osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu

• osobné údaje nepoužívame na profilovanie

 

 

Náš oprávnený záujem

 

Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

 

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

• Účtovníctvo - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

• Kúpne zmluvy - kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie, maximálne 10 rokov.

• Evidencia zákaziek – osobné údaje v evidencii zákaziek sa uchovávajú po dobu 3 rokov.

• Oprávnený záujem - údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

 

Kontakty

 

V prípade otázok či podnetov týkajúcich sa osobných údajov nás kontaktujte:

• odoslaním e-mailu na adresu vienala@vienala.sk

• telefonicky na tel. č.: + 421 55 789 87 11. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 

Spracúvanie a zabezpečenie osobných údajov

 

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Osobné údaje sú uložené výlučne na našom serveri, ktorý sa nachádza v chránenom priestore. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

 

Poučenie o právach poskytovateľa osobných údajov

 

Právo na prístup k údajom

 

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich

osobných údajov našou spoločnosťou.

 

 

Právo na opravu

 

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 

 

Právo na vymazanie

 

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

• odvoláte svoj súhlas;

• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

• ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

 

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

• nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

• vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 

 

Právo namietať

 

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

• z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

• vytvárania zákazníckeho profilu,

• môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

 

Všetky práva si môžete jednoducho uplatniť odoslaním emailu na adresu vienala@vienala.sk.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25. 5. 2018 Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

 

VIENALA s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, tel.: +421 55 789 87 11, e-mail: vienala@vienala.sk,